Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2014

0827 940d
Reposted fromMrSatan MrSatan viahavingdreams havingdreams
2162 7ad2
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viahavingdreams havingdreams
9657 7a1b 500
sposób na wieczny uśmiech ;)
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viahavingdreams havingdreams
4657 f8d5
0167 7629
Reposted fromwagabunda wagabunda viahavingdreams havingdreams
5138 7004
Dead end
Reposted fromweightless weightless viahavingdreams havingdreams
Miłość 1944

Nadzy bezbronni
z ustami na ustach
z otwartymi
szeroko oczami

nasłuchując

płynęliśmy
przez morze
łez i krwi
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromraita raita viahavingdreams havingdreams
0280 df02
Reposted fromMrSatan MrSatan viahavingdreams havingdreams
9281 634c

Ładne i grzeczne słowa to bezsens.
Reposted fromzenibyja zenibyja
7597 88ff
Reposted fromviolator violator viahavingdreams havingdreams
5495 5d64
Reposted fromdeviate deviate viahavingdreams havingdreams
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viahavingdreams havingdreams
0431 a5f6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahavingdreams havingdreams
8145 dc99
Reposted fromhardbitch hardbitch viahavingdreams havingdreams

JEŚLI NIE MOŻESZ JEŚĆ...


Jeśli nie możesz jeść powinnaś

zapalić ale nie mamy
nic do palenia: kochanie

pora już spać
jeśli nie możesz palić powinnaś

Zaśpiewać ale nie mamy

o czym śpiewać: kochanie
pora już spać

jeśli nie możesz śpiewać powinnaś
umrzeć ale nie mamy

Żadnych umierań: kochanie

pora już spać
jeśli nie możesz umrzeć powinnaś

marzyć ale nie mamy
o czym marzyć (kochanie

Pora już spać)
Edward Estlin Cummings
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
1092 5d48
Reposted fromnfading nfading

March 22 2014

7358 fd7d
Reposted fromnyaako nyaako viaiammoody iammoody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl